3 Phase Motor

VTV 80mm 25W 220V 380V 3 Phase Gear Motor 80JB100G10 Gear Reduction Ratio 1:100
US $120.00
Good Quality 3 phase 50hz 0.37kw two stage vibration motor
US $134.68
Good Quality 3 phase 50hz 0.37kw two stage vibration motor
US $134.68